PASTECAS ACERO INOX-R. NYLON-CON RODAMIENTOS

 

PASTECAS ACERO INOX-R. NYLON-CON RODAMIENTOS
  A B Carga trabajo
Nº1 30mm 80mm 500 kg
Nº2 40mm 100mm 1.000 kg
Nº3 40mm 130mm 1.500 kg
Nº4 40mm 150mm 2.000 kg

 

 

 

  PASTECAS ACERO INOX DOBLES-R. NYLON-CON RODAMIENTOS
PASTECAS ACERO INOX DOBLES-R. NYLON-CON RODAMIENTOS
  A B Carga trabajo
Nº1 30mm 80mm 750 kg
Nº2 40mm 100mm 1.500 kg
Nº3 40mm 130mm 2.000 kg
Nº4 40mm 150mm 2.500 kg

  PASTECAS ACERO INOX CON RODAMIENTOS

PASTECAS ACERO INOX CON RODAMIENTOS
  A B Carga trabajo
Nº1 30mm 80mm 500 kg
Nº2 40mm 100mm 1.000 kg
Nº3 40mm 130mm 1.500 kg
Nº4 40mm 150mm 2.000 kg
  PASTECAS DOBLES ACERO INOX CON RODAMIENTOS

 

PASTECAS DOBLES ACERO INOX CON RODAMIENTOS
  A B Carga trabajo
Nº1 30mm 80mm 750 kg
Nº2 40mm 100mm 1.500 kg
Nº3 40mm 130mm 2.000 kg
Nº4 40mm 150mm 2.500 kg

  PASTECAS RETORNO ACERO INOX CON RODAMIENTOS
PASTECAS RETORNO ACERO INOX CON RODAMIENTOS
  A B Carga trabajo
Nº1 40mm 130mm 1.500 kg
Nº2 40mm 150mm 2.000 kg